avangard-pressa.ru

Ознайомлення зi змiстом теми i складання - Экономика

попереднього плану роботи

Обравши тему курсової роботи, студент визначає коло питань. що становлять її змiст. При цьому слiд уважно ознайомитись з вiдповiдним роздiлом програми курсу “Технологія тур.діяльності” переглянути свої записи лекцiй та конспект до семiнарських занять, а також монографiї та журнальнi статтi, присвяченi цiй темi. Все це допоможе студентовi дiстати загальне уявлення про змiст курсової роботи та пiдготує його до вивчення вiдповiдної лiтератури. Пiсля цього студент самостiйно складає попереднiй план роботи. Вiн повинен вiдбивати вузловi питання теми, бути чiтким та логiчно послідовним. 3 метою полегшення написання роботи план може бути розгорнутий в тези з викладенням основного змiсту питань i головних висновкiв, що витiкають з роботи.

План курсової роботи дає майже безпомилкове загальне враження про неї, про ступiнь засвоєння студентом матерiалу. 1 це не випадково, бо план роботи - це його коротка формула, свого роду «генетичний код», який лише в роботi розгорнеться в логiчно структурний текст. Тому його не варто перевантажувати другорядними питаннями, оскiльки це призводить до поверхневого викладення матерiалу на шкоду розкриттю основних питань змiсту теми.

До плану, як правило, включають, крiм вступу i висновкiв, не бiльше 3-5 найважливіших питань теми.

Нижче наведено зразки планiв курсових робіт з окремих тем.

Тема: Державний борг та методи його регулювання

Вступ

1. Сутність, структура та механізм формування державного боргу.

2. Еволюція і поточний стан державного боргу України.

3. Основні засади управління державним боргом, сформовані

міжнародною практикою.

4. Світовий досвід управління державним боргом: проблеми використання в Україні, шляхи їх розв’язання .

Висновки.

Перелік посилань.

Тема: Основнi форми i засоби макроекономiчного регулювання в сучаснiй ринковiй економiцi.

Вступ

1. Система економiчного регулювання ринкової економiки.

2. Комплексний економiчний прогноз як основа економiчної дiяльностi.

3. Індикативне та директивне планування.

4. Розвиток засобiв макроекономiчного регулювання в Українi. Висновки

Перелік посилань.

Тема: Теорiя мультиплiкатора-акселератора та iї використання в економiчних дослiдженнях.

Вступ

1. Взаємозв’язок iнвестицiй i національного доходу. Мультиплiкатор Кейнса.

2.Мультиплiкативнi ефекти, iндуцiйованi державою (мультиплiкатори податкiв та державних витрат).

Висновки

Перелік посилань.

Тема: Формування валютних курсів у країнах з перехідною економікою

Вступ

1. Теоретичні засади дослідження ринків валютних курсів.

2. Системний підхід становлення плаваючих валютних курсів у країнах з перехідною економікою.

3. Пріоритетні напрямки впливу плаваючих валютних курсів при переході до ринку.

Висновки

Перелік посилань

Тема: Еволюція податкової системи України в умовах переходу до ринку

Вступ

1. Теоретичні та методичні основи системи оподаткування.

2. Особливості податкової системи України в умовах перехідної економіки.

3. Пропозиції щодо удосконалення системи оподаткування України в умовах трансформаційної економіки.

Висновки.

Перелік посилань.

4. Ознайомлення з лiтературою i складання попередньої бiблiографiї по темi

Важливим елементом курсової роботи є ознайомлення з лiтературою. Для цього студент знайомиться з основною лiтературою, що рекомендується для вивчення курсу дисциплiни.

Додаткова лiтература пiдбирається студентом самостiйно. Тут доцiльно використати i каталоги лiтератури (предметнi та алфавiтнi каталоги бiблiотек, вказівними журнальних статей, бiблiографiчнi видання та iнш.). При написанні роботи слiд також вивчати матерiали. якi друкуються в журналах “Економічна теорія”, «Економiка України». «Економіст», “Економіка і прогнозування”, “Актуальні питання економіки”, “Банківська справа”, “Статистика України”, “Експерт”, “Фінанси України”, «Вопросы экономики», «Российский экономический журнал»,«Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика». «Мировая экономика и международные отношения», «Деловые люди», «Коммерсант» та газети «Голос України». «Деловые новости», «Коммерсант Украины», «Урядовий кур’єр», «Бiзнес», «Закон i бiзнес», «Дiло»,«Галицькi контракти» та iнш.

В добiрцi лiтератури до теми курсової роботи студентам можуть надати допомогу працiвники бiблiотек i кабiнетiв вiдносно наявних у них бiблiографiчних посiбникiв, книг, брошур, замiток, рецензiй, оглядiв лiтератури, реферативних журналiв тощо.

Працюючи над складанням бiблiографiї по темi, не слiд нехтувати лiтературою по сумiжних з нею питаннях, оскiльки це дає бiльш широке уявлення про дану проблему, допомагає визначити, уточнити та поглибити постановку питань, що виникли, показує взаємозв’язок основної теми i сумiжних з нею проблем.

Якщо студенту важко самостiйно пiдiбрати необхiдну лiтературу до теми, вiн може звернутись за допомогою до наукового керiвника. Складання бiблiографiї краще почати з робiт, надрукованих у поточному роцi, поступово переходячи до творiв, надрукованих у попереднi роки. Такий порядок звiльняє вiд дублювання запису робiт з однiєї i тiєї ж проблеми та полегшує вивчення питань теми з урахуванням вимог сучасності. Пiдiбрану лiтературу доцільно записувати у спеціальний зошит, роздiливши його на частини згiдно з алфавiтом. Опис лiтературного джерела. що використовується. необхідно робити за загальноприйнятою формою. Для книжок - це прiзвище та iнiцiали автора, повна назва книги, том, частина, мiсце видання, видавництво та рiк видання. Для журналiв та газетних статей - прізвище та iнiцiали автора, назва статтi, назва журналу (газети), рiк видання, мiсце видання або дата газети. Приклади оформлення бiблiографiчного опису наведено у додатку К.

Заздалегiдь складена бiблiографiя пiзнiше доповнюється i уточнюється в процесi роботи над темою.

7. Порядок написання тексту курсової роботи

Ретельно вивчивши лiтературнi джерела та фактичнi данi, необхiдно приступити до написання курсової роботи

Курсова робота повинна мiстити такi структурнi елементи:

- титульний аркуш;

- перелiк умовних позначень;

- реферат;

- змiст;

- вступ;

- основна частина;

- висновки;

- перелiк посилань;

- додатки.

Титульний аркуш є першою сторiнкою курсової роботи i править за основне джерело бiблiографiчної iнформацiї, необхiдної для оброблення та пошуку документа. Приклад оформлення титульних аркушiв наведено у додатку В.

Реферат призначений для ознайомлення з курсовою роботою. Вiн має бути стислим, iнформативним i мiстити вiдомостi, якi дозволяють прийняти рiшення про доцiльнiсть читання всiєї курсової роботи. Реферат розмiщується безпосередньо за титульною сторiнкою, починаючи з нової сторiнки.

Реферат повинен мiстити:

• вiдомостi про обсяг курсової роботи, кiлькiсть iлюстрацiй, таблиць, додаткiв, кiлькiсть джерел;

• текст реферату;

• перелiк ключових слiв.

Текст повинен вiдбивати надану у курсовiй роботi iнформацiю у такiй послідовності:

• об’єкт дослiдження;

• мета роботи;

• методи дослiдження;

• результати та їх новизна;

• взаємозв’язок з iншими роботами:

• рекомендацiї щодо використання результатiв роботи;

• економiчна ефективнiсть;

• значимiсть роботи та висновки.

Частини тексту реферату щодо яких вiдсутнi вiдомостi опускають.

Реферат належить виконувати обсягом не бiльш як 500 слiв, i, бажано, щоб вiн умiщувався на однiй сторiнцi формату А4.

Ключовi слова, що є визначальними для розкриття сутi курсової роботи, вмiщують пiсля тексту реферату.

Перелiк ключових слiв мiстить вiд 5 до 15 слiв (словосполучень), надрукованих великими лiтерами в називному вiдмiнку в рядок через коми.

Приклад складання реферату наведено у додатку Г.

Змiст (план роботи) розташовують безпосередньо пiсля реферату, починаючи з нової сторiнки. До змiсту включають перелiк умовних позначень, символiв, одиниць скорочень i термiнiв; вступ; послiдовно перелiченi назви всiх роздiлiв, пiдроздiлiв, пунктiв i пiдпунктiв (якщо вони мають заголовки) сутi курсової роботи; висновки; рекомендації; перелiк посилань, назви додаткiв i номери сторiнок, якi мiстять початок матерiалу. У змiстi можуть бути перелiченi й назви iлюстрацiй i таблиць iз зазначенням сторiнок, на яких вони вмiщенi.

Приклад змiсту наведено у додатку Д.

У невеликомувступi (2-3 сторiнки) до курсової роботи вiдмiчається актуальнiсть та практична значимiсть обраної теми, проблеми, що в нiй висвiтлюються; дається оцiнка сучасного стану проблеми; обґрунтовується, виходячи з поставлених задач, план роботи; називаються використанi джерела. Важливо вiдзначити також ступiнь вивчення теми в економiчнiй лiтературi, вказати на дискусiйнi питання (якщо такi є), сформулювати задачу роботи, дати пояснення вузлових питань, що розкривають тему. Можна вказати, якi питання принесли автору найбiльшi труднощi або викликали найбiльший iнтерес.

Вступ розташовують на окремiй сторiнцi.

Основна частина роботи розкриває змiст теми у вiдповiдностi з питаннями плану. Саме вiд того, наскiльки самостiйно, вiрно, глибоко та всебiчно розглянутi основнi питання теми залежить якiсть курсової роботи.

Глибина та правильнiсть розкриття проблеми, що вивчається, багато в чому залежить вiд дотримання таких методологiчних принципiв, як системність, iсторичний пiдхiд до вивчення економiчних явищ, категорiй та законiв; єдність iсторичного та логiчного, нерозривний зв’язок теорiї з практикою.

У текстi роботи питання плану роботи повиннi бути вiдокремленi. Цi вимоги - не формальний момент. Виклад матерiалу з чiтким видiленням параграфiв плану допомагає студентовi розмежувати матерiал на логiчнi частини, бачити зв’язок мiж ними, не допускати повторень, у вiдповiдностi з параграфами плану викладати матерiал теми i в кiнцевому пiдсумку краще засвоїти змiст своєї курсової роботи.

Виклад кожного роздiлу роботи слiд розпочинати з нової сторінки з сутi справи, з постановки питання, з’ясування сутi аналізуємого економiчного явища чи процесу. Потiм переходити до характеристики властивих цьому процесу рис i особливостей, показати всi рiзноманiтнi форми їх прояву, вiдобразити його становлення i розвиток.

Положення роботи не повиннi бути декларативними. Кожне з них потрiбно пiдкрiплювати науковою аргументацією, системою доказiв i пояснень. Потрiбно уникати книжних фраз, не допускати повторень.

Теоретичний змiст курсової роботи повинен поєднуватися з простотою, точнiстю та логiчнiстю викладу. Текст курсової роботи має бути вiдредагований. Як найретельніше мають бути продуманi словосполучення. Треба уникати багатослiвних, занадто емоцiйних виразiв, використання зайвих слiв. Речення повиннi бути якомога коротшими. Це полегшує вираз i розумiння думки. Весь текст курсової роботи треба висловлювати вiд себе, своїми словами. Повне копiювання не тiльки цiлих блокiв тексту, а й окремих фраз з наявних економiчних публiкацiй не дозволяється.

Для пiдтвердження висновкiв, що витiкають з дослiдження, в роботi можуть наводитися цитати з використаних джерел. Але занадто захоплюватися цитатами не слiд. Цитати. статистичнi данi, що наводяться в текстi, обов’язково повиннi мати посилання на їх джерела у виглядi порядкових посилань.

Висновки вмiщують безпосередньо пiсля викладення основної частини роботи, починаючи з нової сторiнки.

У висновках наводять оцiнку одержаних результатiв роботи або їх окремого стану (негативних також) з урахуванням свiтових тенденцiй вирiшення поставленої задачi, можливi галузі використання результатiв роботи; народногосподарську, наукову, соцiальну значимiсть роботи.

Висновки при цьому повиннi бути короткими, органiчно витiкати зi змiсту роботи, а не зачiпати тi аспекти, якi не розкривались автором. В цьому випадку робота буде цiлiсною, стрункою, що добре характеризує її автора. Текст висновкiв може поділятись на пункти.

В роботi на основi одержаних висновкiв можуть наводитисьрекомендацiї. якi вмiщують пiсля висновкiв, починаючи з нової сторiнки. Текст рекомендацiй може поділятись на пункти.

Перелiк джерел, на якi є посилання в основнiй частинi курсової роботи, наводять у кiнцi тексту з нової сторiнки. Бiблiографiчнi описи в перелiку посилань подають у порядку, за яким вони вперше згадуються в текстi. Порядковi номери описiв у перелiку є посилання в текстi (номернi посилання).

Бiблiографiчнi описи посилань у перелiку наводять вiдповiдно до чинних стандартів з бiблiографiчної та видавничої справи (ГОСТ 7.1- 84. Бiблiографiчнi описи документу. Загальнi вимоги i правила складання).

Приклад оформлення бiблiографiчного опису наведено у додатку К.

У додатках вмiщують матерiал, який необхiдний для повноти змiсту, але включення його до основної частини може змiнити впорядковане i логiчне уявлення про роботу. Цей матерiал не може бути послiдовно розмiщений в основнiй частинi роботи через великий обсяг або способи вiдтворення.

Сюди вiдносяться таблицi, графiки, схеми та iншi допомiжнi матерiали, якi через великий обсяг, специфiку викладання або форму подання не можуть бути внесенi до основної частини (промiжнi математичнi докази, формули, розрахунки, опис комп’ютерних програм, що були розробленi у процесi виконання курсової роботи та ін.).

В кiнцi курсової роботи студент ставить свiй пiдпис, вказує дату виконання роботи i залишає кiлька чистих аркушiв для висновкiв рецензента.

8. Оформлення курсової роботи

Загальнi вимоги

Остаточний текст курсової роботи має бути власноручно написаний акуратним розбiрливим почерком або надрукований на друкарськiй машинцi або комп’ютерi українською мовою. Закреслення, вставки, довiльнi скорочення слiв (крiм загальноприйнятих) i будь-якi позначення не дозволяються.

Для написання тексту роботи рекомендується використовувати стандартнi аркушi бiлого паперу, як правило, формату А4 (210x297 мм), складенi або пiдшитi до папки.

При комп'ютерному наборі застосовується шрифт Times New Roman, кегель 14, міжрядковий інтервал 1, з розрахунку не бiльш 40 рядкiв на сторiнцi.

На кожному аркушi слiд залишати поля: злiва – 30мм, справа - не менш 10мм, зверху - 20мм, знизу – 25мм. Нижнє поле не змінюється й на тих сторінках, на яких є виноски. Абзацний відступ має бути однаковим по всьому тексту в межах 12-20мм.

Пiд час виконання роботи необхiдно дотримуватись рiвномiрної щiльностi, контрастності, чiткостi тексту.

Заголовки структурних частин курсової роботи “ЗМІСТ”, “РЕФЕРАТ”, “ВСТУП”, “РОЗДІЛ”, “ВИСНОВКИ”, “ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ”: назви розділів набирають великими літерами симетрично до тексту. Крапка в кінці не ставиться.

Заголовки підрозділів, пунктів набирають маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою. Переноси слів у заголовках не допускаються.

Відстань між заголовком (за винятком заголовка пункту) за текстом зверху іі знизу має становити 3-4 інтервали (два вільні рядки).

Кожну структурну частину курсової роботи треба починати з нової сторінки. Не допускається розміщувати назви підрозділів, пунктів у кінці сторінки, а текст переносити на наступну сторінку.

Нумерацiя сторiнок

Сторiнки курсової роботи слiд нумерувати арабськими цифрами, дотримуючись наскрiзної нумерацiї впродовж усього тексту роботи. Номер сторiнки проставляється у правому верхньому кутi сторiнки без знаку №, без крапки в кiнцi. Титульний аркуш включають до загальної нумерацiї сторiнок роботи. Номер сторiнки на титульному аркушi не проставляють.

Реферат i текст змiсту також включають до загальної нумерацiї сторiнок. Iлюстрацiї й таблицi, розмiщенi на окремих сторiнках, включають до загальної нумерації сторiнок.